Menu

Algemene voorwaarden

Aanvullende behandeling

1. De Reflexzonetherapeut stelt geen diagnose maar gaat samen met de cliënt op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat de cliënt zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.
2. Reflexzonetherapie kan toegepast worden naast eventuele reguliere behandeling en alleen wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese. Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor de cliënt kan betekenen met haar therapievorm.
3. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij haar op een goede wijze in de gelegenheid stelt om de
overeengekomen diensten te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen en uitvoeren van de werkzaamheden.
4. De cliënt wordt geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.

Gebruik van medicijnen/supplementen
5. Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft de cliënt gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen. Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
6. Producten op natuurlijke basis, welke de cliënt vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut u verstrekt. De cliënt bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging

7. Reflexzonetherapeuten welke zijn aangesloten bij de Vereniging voor Nederlandse Reflexzonetherapeuten (VNRT) hebben een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
8. De therapeut is gebonden aan regels. Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd. Daarnaast zijn deze regels door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Zie verder op de volgende pagina.
9. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
10. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de VNRT. In tweede instantie kunt u zich wenden naar de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

 

Voor meer informatie: Klachtenregeling VNRT

Beëindiging van de behandeling

11. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
12. Indien de therapeut van oordeel is dat een andere vorm van behandeling/consult op zijn plaats is, is zij gerechtigd de behandeling te beëindigen en/of door te verwijzen naar andere instanties.
13. Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

Kosten, betaling en annulering

14. Het uitvoeren van een consult geschiedt tegen een vaste, vooraf overeengekomen, vergoeding en dient binnen 14 dagen na ontvangst van de nota per bankoverschrijving voldaan te worden.
15. Bij betalingsachterstand is de therapeut bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.
16. In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij de therapeut af te zeggen. Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de therapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

 

Het volgen van een alternatieve therapie biedt geen garantie voor een proces van herstel of genezing.
De Reflexzonetherapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mij best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
• de kosten van het consult

 

Praktijkgegevens

Florisstraat 5, 4811 PW, Breda

06 22 86 96 74

info@carolienrijnkels.nl

 

Social Media

 

Algemene voorwaarden

KvK nummer 61567280